Laboratórium

Laboratórium pre zisťovanie stavu filtračných elementov pre látkovú filtráciu


Spoločnosť HYTEX Production s.r.o. pôsobiaca na trhu v oblasti priemyselnej filtrácie a ochrany ovzdušia už šiesty rok, rozšírila v svojom sídle v Chocni pracovisko o laboratórium pre skúšanie a testovanie filtračných médií.

Dôvodom pre zriadenie bola nutnosť zisťovania priebežného aj aktuálneho stavu filtračných elementov v zariadeniach používaných na zachytávanie prachu v rôznych priemyselných prevádzkach.

Pracovisko laboratória bolo s ohľadom na stále rastúce nároky trhu vybavené najmodernejším skúšobným zariadením a ďalšou laboratórnou technikou. Pracovníci laboratória využívajú rozsiahle teoretické aj praktické poznatky a znalosti v odbore priemyselnej filtrácie , s ktorou majú dlhoročné skúsenosti. Financovanie laboratória a súvisiacich procesov je podporené dotáciou v rámci Operačného programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zo štrukturálnych fondov ( OP PIK).

Modernizáciou laboratória rozšírila spoločnosť HYTEX Production s.r.o. nielen svoje vlastné možnosti, ale súčasne aj ponuku služiab svojim zákazníkom a posunula sa medzi silné spoločnosti s ponukou najširšieho portfólia na európskom trhu.

Služby tohto pracoviska ponúka na využitie aj ďalším subjektom, pôsobiacim v odbore a všetkým prevádzkovateľom filtrov s látkovými filtračnými elementami.

Využitím komplexných služieb pracoviska laboratória zákazník získava formou laboratórnych analýz objektívne informácie o aktuálnom stave filtračných elementov. Na ich základe je možné zvoliť následný optimálny režim prevádzky filtra a výmen filtračných elementov a predísť ich havarijným stavom. Tým potom dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov.Rozšírenie pracoviska laboratória umožňuje napríklad:

 • zisťovanie plošnej hmotnosti, hrúbky a následne hustoty u nových a použitých filtračných médií
 • zisťovane priedyšnosti filtračných médií v novom aj použitom stave
 • zisťovanie pevnosti a ťažnosti filtračných médií v novom aj použitom stave
 • testovanie schopnosti regenerácie použitých filtračných médií
 • stanovenie miery penetrácie prachu do štruktúry filtračného média, s využitím digitálnej mikroskopie
 • analýzy zloženia neznámych filtračných médií
 • testovanie miery termofixácie nových a použitých filtračných médií
 • meranie pH vodných výluhov
 • zisťovanie teplotnej odolnosti povrchových úprav oporných košov
 • fotografickú dokumentáciu filtračných médií a elementov ( rezy, detaily, povrchy)
 • gravimetrické stanovenie hmotnosti prachu
 • konštrukciu textilných materiálov
logo OP PIKNajmodernejšia meracia a testovacia technika a odbornosť personálu umožňuje objektívne zistenie aktuálneho stavu filtračných elementov. Výstupom sú obvykle písomné protokoly príp. telefonická konzultácia. Zistené informácie a podklady je možné následne využiť aj pre výber filtračných materiálov s najlepším pomerom ceny a úžitkovej hodnoty, pre optimalizáciu počtu výmen filtračných elementov aj pre správny výber materiálu a povrchovej úpravy košov hadicových filtrov. Významne tiež prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov na prevádzku filtračných zariadení.

V prípade poklesu funkčnosti filtrov a v prípade ich prevádzkových havárií môžu expertízy, skúšky a merania, vykonané pracovníkmi laboratória urýchliť a nákladovo optimalizovať postupy vedúce k ich predchádzaniu a odstraňovaniu. Umožnia tiež zvoliť najvhodnejší režim regenerácie filtrov a znížiť tak spotrebu tlakového vzduchu.

Na základe vykonaných meraní a skúšok je možné stanoviť termín najbližšej nevyhnutnej výmeny filtračných elementov a predísť tak prevádzkovým haváriám filtrov, ktorých odstraňovanie je zvyčajne spojené s enormnými nákladmi.

Pri veľkých filtračných zariadeniach v segmente energetiky, hutného a chemického priemyslu a výrobe cementu sa ponúka vykonávanie periodického zisťovania stavu filtračných elementov. Toto zisťovanie sa vykonáva zvyčajne raz za rok a zahŕňa prehliadku na mieste a posúdenie odobratej vzorky filtračného elementu v laboratóriu. Prevádzkovatelia tak pravidelne získavajú objektívne informácie o aktuálnom stave filtračných médií na prevádzkovaných filtroch a môžu veľmi efektívne rozhodnúť o ďalšom, pre nich najvýhodnejšom režime prevádzky filtrov.

Akékoľvek otázky je možné zaslať e-mailom na adresu david@hytexfiltration.cz alebo telefonicky na čísle +420 606 866 299.

Korešpondenčná adresa aj sídlo laboratória je:
HYTEX Production s.r.o.
Laboratórium
Vysokomýtská 1249
CZ-565 01 Choceň